top of page

Algemene

Voorwaarden

Levering van Diensten 
 1. CONTENTeR is een commanditaire vennootschap (Comm.V.), met maatschappelijke zetel Sint Pieters Leeuw (1600) Populierenlaan 3 b2; gekend bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0.677.699.250.
   

 2. Toepasbaarheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Contenter, en op alle werkzaamheden uitgevoerd door consultants, werknemers en/of aangestelden van Contenter, binnen het kader van haar normale activiteiten. 

  2. Door het plaatsen van een bestelling erkent de opdrachtgever (hierna Klant) de Algemene Voorwaarden van Contenter te aanvaarden.

  3. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren op strijdige en andersluidende bepalingen in de documenten van de Klant.
    

 3. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. Een Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een Offerte; door de (online) aankoop van een dienstenpakket aan vaste prijs; of de aanvang met een dienstverlening zonder dat de Klant, onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan, hiertegen bezwaar maakt.         

  2. De Overeenkomst vervangt alle eerdere voorstellen en/of mondelinge akkoorden.

  3. Een Offerte is niet deelbaar en kan niet opgesplitst worden, tenzij anders vermeldt. Contenter is niet gebonden tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatische voor toekomstige opdrachten.

  5. Contenter voert geen extra werk uit zonder dat vooraf te melden aan de Klant. Die laatste krijgt daarvoor een nieuw prijsvoorstel of kiest ervoor om het extra werk in regie te laten uitvoeren aan een vooraf afgesproken uurtarief.
    

 4. Annulaties en beëindiging

  1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst beëindigen mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Contenter maakt in dat geval haar eindstaat van kosten, rekening houdend met de prestaties geleverd tot aan de beëindiging van de overeenkomst, verhoogd met een schadevergoeding van 25% van de niet gepresteerde en factureerbare items uit de offerte, in geval van annulaties door de Klant.

  2. Op eerste verzoek zal Contenter alle documenten, materiaal, toegangen en paswoorden terugbezorgen aan de Klant; of in onderling akkoord vernietigen.

  3. De Klant kan slechts aanspraak maken op de ruwe uitvoering en prestaties die reeds werden uitgevoerd en waarvoor effectief betaald wordt.
    

 5. Levering

  1. Datum van oplevering wordt slecht als aanwijzing opgegeven en is nooit bindend. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding en ontbind de overeenkomst niet.

  2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de Klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden, en andere noodzakelijke broninformatie tijdig over te maken; gedeeltelijke opleveringen te aanvaarden; of indien de Klant bijkomende bestellingen plaatst of de vraag wijzigt.

  3. Behoudens tijdig protest, uiterlijk 8 dagen na oplevering, worden de opleveringen als aanvaardt beschouwd en is betaling verschuldigd.
    

 6. Betaling

  1. Na akkoord met een offerte boven de 400 € wordt een voorschot van 40 % gefactureerd. Restant wordt gefactureerd op het einde van de maand na oplevering van het desbetreffende onderdeel. 

  2. Workshops en pakketten aan een forfaitprijs worden altijd op voorhand gefactureerd.

  3. Alle aan de Klant verzonden facturen dienen betaald te worden, uiterlijk op de vervaldag van de factuur.

  4. Bij gebrek aan betaling of schriftelijk protest binnen de 8 dagen wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de nalatigheidsinteresten aan de wettelijke intrestvoet van 2 % per jaar, te rekenen vanaf de datum van de aanmaning, onverminderd alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering.

  5. Contenter behoudt zich het recht alle verdere uitvoering op te schorten totdat de Klant de facturen heeft betaald.

  6. Alle toegestane kortingen vervallen bij laattijdige betaling.
    

 7. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt CONTENTER de intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen – maar niet beperkt tot – de auteursrechten, de rechten op tekeningen & modellen,) op alle in uitvoering van de opdracht gecreëerde en/of meegedeelde schetsen, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, methodes, teksten of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de opdracht werd gecreëerd of meegedeeld, inclusief het afgeleverd resultaat en ongeacht de voorlopige of definitieve aard daarvan.

  2. CONTENTER heeft het recht om deze schetsen, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten, of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de opdracht werd gecreëerd of meegedeeld ook te gebruiken voor de uitvoering van opdrachten voor derden.

  3. Het is de Klant slechts toegestaan om het door CONTENTER geleverd resultaat van de opdracht te gebruiken voor het doel zoals omschreven in de offerte. Gebruik voor enig ander doel, voor directe en indirecte commerciële doelen of overdracht aan derden is uitdrukkelijk verboden.

  4. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerpen van de door Contenter gecreëerde website/applicatie of digitale productie in kader van een campagne of bedoeld voor sociale media, worden overdragen op het moment dat deze worden gepubliceerd op het gebruikersaccount van de Klant.

  5. Indien de website of andere digitale oplevering foto’s of tekeningen bevat die werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de Klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek.  Gebruikerslicenties worden ten behoeve van de Klant gekocht en integraal doorgerekend.

  6. Contenter zal er op redelijkerwijze op toezien geen beelden of materiaal te gebruiken waarvan de Intellectuele rechten aan derden behoren, en weigeren deze foto’s te gebruiken of te publiceren, waarvan zij weet heeft de rechten van derden te schaden.  Niettemin blijft de Klant ten allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zulke beelden en tekeningen op hun publieke kanalen, en kan Contenter nooit aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan.   

  7. De dienstverlening van Contenter geschiedt uitsluitend ten behoeve van rechtstreekse Klants. Derden kunnen aan de uitvoering noch aan de resultaten rechten ontlenen.
    

 8. Hosting, externe providers, externe services 

  1. Contenter levert of verhuurt geen hostingdiensten of enige andere diensten van 3e partijen, die gebruikt of gelinkt worden op de website of digitale kanalen van de Klant. De Klant dient op ons voorstel hostingdiensten, domeinnaamregistraties en aanverwante services rechtstreeks aan te schaffen en te betalen aan deze dienstenleveranciers.

  2. De Klant moet de nodige toegangen en mogelijkheden verschaffen om ons toe te laten de aangekochte diensten te benutten en in te stellen, althans voor de periode van uitvoering, desgevallend de service-periode van een onderhouds-support overeenkomst.
    

 9. Aansprakelijkheid

  1. Alle door Contenter geleverde diensten zijn middelenverbindtenissen. 

  2. Contenter is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende, ontbrekende of verkeerde informatie door de Klant.

  3. Contenter is niet aansprakelijk voor de prestaties van derden, waarop bij de behandeling van een opdracht beroep wordt gedaan, en die geen deel uitmaken van de opleveringen door Contenter of haar rechtstreekse onderaannemers.

  4. De totale aansprakelijkheid van Contenter m.b.t. de geleverde diensten is beperkt tot het bedrag van de aan de Klant geleverde diensten, die aanleiding gaven tot het schadegeval. De Klant kan opteren voor de terugbetaling van de diensten, ofwel het opnieuw laten uitvoeren van de diensten.

  5. In geen geval kan Contenter aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade.

  6. Contenter is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eender welk digitale of andere publicatie door haar aangemaakt, van zodra deze wordt overgedragen op de accounts of kanalen van de Klant of door de Klant publiek wordt gemaakt.
      

 10. Gegevensverwerking

  1. In het kader van haar diensten en de uitvoering van een opdracht, verwerkt Contenter mogelijkerwijze, of heeft zij inzage in persoonsgegevens die de Klant op zijn systemen, website of cloud-infrastructuur verwerkt. 

  2. In geval van actieve gegevensverwerking heeft Contenter de hoedanigheid van verwerker en sluit hiertoe een verwerkersovereenkomst af.  De Klant is in dat geval de "Verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens" in de zin van de wetgeving en regulering in verband met de verweking van persoonsgegevens.  

  3. Contenter veronderstelt dat de Klant de wettelijke verplichtingen, die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, terdege naleeft.

  4. Contenter verbindt zich er uitdrukkelijk toe het vertrouwelijk karakter en de veiligheid van de persoonsgegevens die zij in het kader van de opdracht verwerk of waartoe zij inzage krijgt,  te waarborgen. 
    

 11. Betwisting

  1. Elke partij aanvaardt om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om eventuele tekortkomingen te verhelpen, en steeds eerst te zoeken naar een minnelijke schikking.

  2. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Halle/Vilvoorde uitsluitend bevoegd.

 

 

Lees ook:

 

De Algemene Voorwaarden werden laatst aangepast op 2 april 2021

bottom of page